Loading

15 Nengo ni Oretachi wa - Akama Kenichi - Kei - Kousuke - Kachi Comi Label Bakutan 1 Shuunen Kinen Sai Trading Mini Shikishi Card - Mini Shikishi (Akita Shoten, Horin Love Books)15 Nengo ni Oretachi wa - Akama Kenichi - Kei - Kousuke - Kachi Comi Label Bakutan 1 Shuunen Kinen Sai Trading Mini Shikishi Card - Mini Shikishi (Akita Shoten, Horin Love Books)¥ Kup¥ Kup